در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام

11:57 | 1395-10-08

بسمه تعالی

در مدح حضرت امام حسن عليه‌السلام

اي دو جــهانـت فـــدا يا حســـن ابـن علـي             مــظهر صــبر خــدا يا حسن ابن علي

شـــير خــــدا را خــلقت در سـه بـحر شرف             آيــــنه‌ي كــــبريا يا حسن ابن علي

حــاي تـو حســن ازل سيـــن تو ســر ابــد             نون تـو نور الهداي اي حسن ابن علي

مــــهر رخ دلــربات لـــعل لــب جــانفزات             بـوسه گـه مصـطفي يا حسن ابن علي

گــه ســر دوش رســول گـه روي دست پدر               گـه بـه بـر مـرتضي يا حسن ابن علي

هــم به ســكوت و پـيام هم به قـعود و قـيام                      بـــر هــمه‌اي مـقتدا يا حسن ابن علي

اسـوه‌ي ما صبر تو است كعبه‌ي ما قبر تو است                بقيـع تـو قلب ماست يا حسن ابن علي

اي به كــــرم چون پــدر از هـمه مـشهورتـر              حــاجت ما كـن روا يا حسن ابن علي

عـــبد تــو خــير الـعباد بـاب تـو باب المراد             دست تو مشكل گشا يا حسن ابن علي

صــلح تـو تــيري دگـــر بــر دل بــيدادگـر             صــبر تـو دين را بقا يا حسن ابن علي

بـــنده‌اي ناقـــابلم هــر چه كه هســتم دلـم                      بـا تو بـــود آشـــنا يا حسن ابن علي

كـار تو اكــــرام بــود اجــر تو دشــنام بود              اي هــمه جود و سخا يا حسن ابن علي

حــلم مــكرر كــني نيست عـجب گـر كـني                دشــمن خـود را عطا يا حسن ابن علي

خصم نگنجد به پوست تا كه شود با تو دوست                بســكه نــوازي ورا يا حسن ابن علي

كــار تــو صـــدق و صفا از همه ديده جــفا              بــا هــمه كـرده وفا يا حسن ابن علي

اي بـه مــزارت درود صـلح تــو كــمتر نبود               ز نــهضت كــــربلا يا حسن ابن علي

زخــمِ هــمه در دلــت يــار شـــده قــاتلت             كشـت تـو را از جفا يا حسن ابن علي

بــي كســيت را چــو ديد زهر به دادت رسيد               تا شــدي از غم رها يا حسن ابن علي

قلب تــو بيتــاب شــد بــه كـودكي آب شد               در وسـط كـــوچه‌ها يا حسن ابن علي

ســوخت دل و جـان تو كـه پيش چشـمان تـو              فـــتاد زهــــرا ز پا يا حسن ابن علي

جــعده اگـر جــاني اسـت قاتل تو ثـاني است             كــه كشت مام تو را يا حسن ابن علي

اجــــر نبــي بــود ايـن كه آيد از راه كــين              بـــر بــدنت تيــرها يا حسن ابن علي

«ميثم» دلباخته سوخته و ساخته

قصيده بهر شما يا حسن ابن علي

امام حسن مجتبی ع